NVME Hosting Cpanel

NVME CP01
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 01GB NVMe
  ?
 • 01 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control
NVME CP02
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 02GB NVMe
  ?
 • 01 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control
NVME CP03
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 03GB NVMe
  ?
 • 02 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control
NVME CP04
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 05GB NVMe
  ?
 • 04 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control
NVME CP05
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 10GB NVMe
  ?
 • 06 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control
NVME CP06
 • Cpanel
  ?
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
  ?
 • Hỗ trợ Imunify360, Litespeed webserver, Cloudlinux
  ?
 • 15GB NVMe
  ?
 • 11 Website
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
  ?
 • Không giới hạn Database
  ?
 • 01 CPU
  ?
 • 01GB RAM
  ?
 • Control